csenderu

Úřední deska

 

Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název

Městská knihovna Sokolov

2. Důvod a způsob založení

Městská knihovna Sokolov byla založena na základě zřizovací listiny z 30. 12. 2003  za účelem poskytování výpůjčních a informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Zřizovatelem je město Sokolov. Základní podmínky poskytování služeb jsou stanoveny v Knihovním řádu Městské knihovny Sokolov.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městská knihovna Sokolov, Zámecká 2, 356 01 Sokolov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městská knihovna Sokolov, Zámecká 2, 356 01 Sokolov

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu - nepoužíváme

4.6 Adresa internetových stránek

www.mksokolov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ID datové schránky: 8f2k5gf

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB Sokolov, č. účtu 167399199/0300

6. IČ

70865949

7. DIČ -----

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Koncepce MKS od roku 2016

8.2 Rozpočet

Souhrnný rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat osobně v kterémkoliv oddělení Městské knihovny Sokolov, telefonicky na čísle 352 622 505 nebo 359 808 415, nebo zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Směrnici pro poskytování informací Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. sazebníku.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace se podávají ústně, telefonicky nebo písemně na kontaktních místech uvedených v bodu 9.

Stížnosti se přijímají pouze písemně nebo eletronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) a po vyjádření ředitelky knhovny se předávají Radě města Sokolov.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky dle zákona 500/2004 Sb., správní řád - odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí.

Mohou být podány : - písemnou formou na adresu Městské knihovny Sokolov - elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

12. Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací -----

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

- Zákon č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) k provedení tohoto zákona - Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup - Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předpisy jsou k nahlédnutí v průběhu otevírací doby knihovny ve studovně a čítárně knihovny.

14.2 Vydané právní předpisy

- Knihovní řád - Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Úhrady za poskytování informací

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací 15.2 -----

16. Licenční smlouvy ----

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

   
Copyright © 2019 Knihovna Sokolov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.