Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > O knihovně > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název

Městská knihovna Sokolov.

2. Důvod a způsob založení

Městská knihovna Sokolov byla založena na základě zřizovací listiny z 30. 12. 2003 za účelem poskytování výpůjčních a informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Zřizovatelem je město Sokolov. Základní podmínky poskytování služeb jsou stanoveny v Knihovním řádu Městské knihovny Sokolov.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 1. Kontaktní poštovní adresa
  Městská knihovna Sokolov, Zámecká 2, 356 01 Sokolov
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská knihovna Sokolov, Zámecká 2, 356 01 Sokolov
 3. Úřední hodiny
 4. Telefonní čísla
 5. Čísla faxu - nepoužíváme
 6. Adresa internetových stránek
  www.mksokolov.cz
 7. Adresa e-podatelny
  E-podatelna: podatelna@mksokolov.cz
  ID datové schránky: 8f2k5gf
 8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB Sokolov, č. účtu 167399199/0300

6. IČ

70865949

7. DIČ

-----

8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů
   Koncepce MKS od roku 2016
  2. Rozpočet
   Souhrnný rozpočet na rok 2019
   Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
   Souhrnný rozpočet na rok 2020
   Schválený souhrnný rozpočet 2020.jpg

   9. Žádosti o informace

   Žádost o informace lze podat osobně v kterémkoliv oddělení Městské knihovny Sokolov, telefonicky na čísle 352 622 505 nebo 359 808 415, nebo zaslat na e-mail: podatelna@mksokolov.cz . Postup pro poskytování informací je stanoven ve Směrnici pro poskytování informací a poplatky stanoveny v sazebníku.

   10. Příjem žádostí a dalších podání

   Žádosti o informace se podávají ústně, telefonicky nebo písemně na kontaktních místech uvedených v bodu 9.

   Stížnosti se přijímají pouze písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) a po vyjádření ředitelky knhovny se předávají Radě města Sokolov.

   11. Opravné prostředky

   Opravné prostředky dle zákona 500/2004 Sb., správní řád - odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí.

   Mohou být podány : - písemnou formou na adresu Městské knihovny Sokolov - elektronicky na adrese podatelna@mksokolov.cz se zaručeným elektronickým podpisem

   12. Formuláře

   Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   Adresát žádosti:
    

   Fyzická osoba

   Jméno a příjmení: 

   Datum narození: 

   Adresa místa trvalého pobytu 1) 

    

   Právnická osoba 

   Název:

   Identifikační číslo:

   Adresa sídla 2) 

    

   Předmět žádosti: 

   Text žádosti:

    

   Datum: 

   Podpis:

    

   1) fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
   a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

    2) právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

   13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

   -----

   14. Předpisy

   1. Nejdůležitější používané předpisy
    - Zákon č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
    - Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) k provedení tohoto zákona
    - Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    - Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup - Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
    - Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
    - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
    - Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
    - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

    Předpisy jsou k nahlédnutí v průběhu otevírací doby knihovny ve studovně a čítárně knihovny.

   2. Vydané právní předpisy
    - Knihovní řád
    - Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


   15. Úhrady za poskytování informací

   Sazebník úhrad za poskytování informací 

   16. Licenční smlouvy

   ----


   17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999

   Výroční zpráva 2018

   Výroční zpráva 2019.pdf

   Archiv výročních zpráv