Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > O knihovně > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název

Městská knihovna Sokolov.

2. Důvod a způsob založení

Městská knihovna Sokolov byla založena na základě zřizovací listiny z 30. 12. 2003 za účelem poskytování výpůjčních a informačních služeb a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Zřizovatelem je město Sokolov. Základní podmínky poskytování služeb jsou stanoveny v Knihovním řádu Městské knihovny Sokolov.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 1. Kontaktní poštovní adresa
  Městská knihovna Sokolov, Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská knihovna Sokolov, Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
 3. Úřední hodiny
 4. Telefonní čísla
 5. Čísla faxu - nepoužíváme
 6. Adresa internetových stránek
  www.mksokolov.cz
 7. Adresa e-podatelny
  E-podatelna: podatelna@mksokolov.cz
  ID datové schránky: 8f2k5gf
 8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB Sokolov, č. účtu 167399199/0300

6. IČ

70865949

7. DIČ

-----

8. Dokumenty

           1. Seznamy hlavních dokumentů
            Koncepce MKS od roku 2016
            Koncepce MKS od 2021

 

             1. Rozpočet
              Souhrnný rozpočet na rok 2019
              Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
              Souhrnný rozpočet na rok 2020
              Schválený souhrnný rozpočet 2020.jp
              Schválený souhrnný rozpočet na rok 2021.pdf
              Návrh rozpočtu na rok 2022.pdf
              Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2022.pdf
               Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2026.pdf

               

              9. Žádosti o informace

              Žádost o informace lze podat osobně v kterémkoliv oddělení Městské knihovny Sokolov, telefonicky na čísle 352 622 505 nebo 359 808 415, nebo zaslat na e-mail: podatelna@mksokolov.cz . Postup pro poskytování informací je stanoven ve Směrnici pro poskytování informací a poplatky stanoveny v sazebníku.

              10. Příjem žádostí a dalších podání

              Žádosti o informace se podávají ústně, telefonicky nebo písemně na kontaktních místech uvedených v bodu 9.

              Stížnosti se přijímají pouze písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) a po vyjádření ředitelky knhovny se předávají Radě města Sokolov.

              11. Opravné prostředky

              Opravné prostředky dle zákona 500/2004 Sb., správní řád - odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí.

              Mohou být podány : - písemnou formou na adresu Městské knihovny Sokolov - elektronicky na adrese podatelna@mksokolov.cz se zaručeným elektronickým podpisem

              12. Formuláře

              Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

              Adresát žádosti:
               

              Fyzická osoba

              Jméno a příjmení: 

              Datum narození: 

              Adresa místa trvalého pobytu 1) 

               

              Právnická osoba 

              Název:

              Identifikační číslo:

              Adresa sídla 2) 

               

              Předmět žádosti: 

              Text žádosti:

               

              Datum: 

              Podpis:

               

              1) fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
              a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

               2) právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

              13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

              -----

              14. Předpisy

                          1. Nejdůležitější používané předpisy
                           - Zákon č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
                           - Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) k provedení tohoto zákona
                           - Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
                           - Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup - Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
                           - Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
                           - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
                           - Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
                           - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

                           Předpisy jsou k nahlédnutí v průběhu otevírací doby knihovny ve studovně a čítárně knihovny.

                          2. Vydané právní předpisy
                           - Knihovní řád
                           - Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


              15. Úhrady za poskytování informací

              Sazebník úhrad za poskytování informací 

              16. Licenční smlouvy

              ----


              17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999

              Výroční zpráva 2018

              Výroční zpráva 2019.pdf

              Výroční zpráva 2020.doc

              Archiv výročních zpráv

               

                           1. Výroční zpráva 2017
                           2. Výroční zpráva 2016
                           3. Výroční zpráva 2015
                           4. Výroční zpráva 2014
                           5. Výroční zpráva 2013
                           6. Výroční zpráva 2012
                           7. Výroční zpráva 2011