Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > Oddělení > Zvuková knihovna

Zvuková knihovna

Služby

Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů pořízené na CD. Knihy slouží občanům, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje četbu knih v klasické tištěné formě. Podmínkou půjčování je řádné vyplnění čtenářské přihlášky, která musí obsahovat i potvrzení vystavené odborným lékařem nebo některou z organizací zrakově postižených, případně průkaz ZTP/P.

Otevírací doba a kontakty

Výpůjční řád Oddělení pro nevidomé a slabozraké

  1. Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů pořízené na magnetofonových kazetách a CD. Tyto knihy slouží nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. Podmínkou půjčování je řádné vyplnění čtenářské přihlášky, která musí obsahovat i potvrzení vystavené lékařem nebo některou z organizací zrakově postižených, případně průkaz ZTP/P. Osobní údaje čtenářů jsou získávány a uchovávány pouze pro vedení čtenářské evidence a ochrany knihovního fondu a jsou zpracovávány v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

  2. Uživatelé služeb oddělení pro nevidomé a slabozraké jsou osvobozeni od registračního poplatku.

  3. Výpůjční lhůta pro půjčování kazet a CD je 30 dnů. V případě potřeby může být na základě písemné či telefonické žádosti prodloužena. V případě, že čtenář bez udání důvodu po uplynutí lhůty vypůjčené nahrávky nevrátí, je postupováno dle ustanovení Knihovního řádu Městské knihovny Sokolov.

  4. Vypůjčené kazety a CD je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na dodržování základních pravidel hygieny. Každý čtenář je povinen udržovat magnetofon a CD přehrávač v dobrém technickém stavu.

  5. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý čtenář osobní zodpovědnost. Proto je při jejich vracení povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady a pořadového čísla poškozené kazety nebo CD. Je nepřípustné, aby čtenáři sami prováděli jakékoliv opravy poškozených paměťových médií.

  6. Za neúmyslné poškození nahrávek nepožadujeme náhradu. Dojde-li však vinou hrubé nedbalosti ke zničení nebo ztrátě kazet nebo CD, budou příslušnému čtenáři předepsány k náhradě, a to ve formě nového materiálu stejné kvality.

  7. Vzájemná výměna nebo půjčování nahrávek mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je vyloučena. Odpovědnost za nahrávky půjčované domovům důchodců, ústavům sociální péče, nemocnicím atd. nesou pracovníci těchto institucí, kteří tuto službu zprostředkovávají.

  8. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná autorská práva.

  9. Při půjčování dokumentů v oddělení pro nevidomé a slabozraké se uživatelé řídí zásadami Knihovního řádu Městské knihovny Sokolov.

v Sokolově 19.3. 2009, Mgr. Daniela Drobečková - ředitelka MK Sokolov

Knihovní fond zvukové knihovny byl zakoupen za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.