Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní strana > KDK KK > Projekty

Projekty

HRY BEZ HRANIC aneb KNIHOVNÍCI DĚTEM

Projekt Hry bez hranic aneb knihovníci dětem je v rámci regionálního působení Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v regionu a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2019, se uskutečnil již 13. ročník setkání, lze s uspokojením konstatovat, že projekt je úspěšný a pevně usazený v pravidelných aktivitách knihoven v kraji.  Při organizaci i realizaci uplynulých ročníků vyvstaly mnohé náročné úkoly a situace, které bylo potřeba, často velmi operativně, řešit. To však přineslo nové zkušenosti a poučení.

Organizace každého ročníku je velmi náročná, neboť se koná vždy v jiném městě či obci. Přípravy, na nichž se největší měrou podílí knihovna v místě konání, probíhají již několik měsíců před samotnou akcí. Je třeba promyslet tematické zaměření a zajistit nejen zázemí pro všechna soutěžící družstva, ale také oslovit řadu potencionálních sponzorů, díky jejichž finančním i materiálním darům získávají všichni aktéři soutěže rozličné dárky a ocenění za svou snahu. Na přípravách a zajištění soutěžních stanovišť, kterých je v průměru dvanáct, se obvykle podílí členové Klubka.

Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenná soutěžní družstva.
Je nutno vyzdvihnout i práci knihovnic z jednotlivých knihoven. Své týmy připravují doslova od A do Z. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, "bojový" pokřik, erbovní znaky své knihovny a také studují literaturu k tématu.

Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od informačních a čtenářských dovedností přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné aktivity. Soutěže družstev se konají v dopoledních hodinách. Odpoledne, v čase před vyhlášením výsledků, je připraven bohatý doprovodný program. Opět záleží na místě konání. Děti mohou navštívit například památky (muzea, hrady, expozice) nebo zhlédnout divadelní, hudební či kulturní představení.

PŘEHLED KNIHOVEN A TÉMAT UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ

 

2007 – MK Loket – Rytíři ve středověkém městě Loket

2008 – MK Nová Role – Pravěk na Karlovarsku

2009 – OK Královské Poříčí – Rozvoj řemesel na Karlovarsku

2010 – MK F. Lázně – Ve zdravém těle, zdravý duch! aneb Lázeňství na Karlovarsku

2011 – MK Cheb – Cheb - „starobylá tvář, mladé srdce“, aneb Středověk na Karlovarsku

2012 – MK Chodov – Olympijské hry

2013 – MK Ostrov – Harry Potter a Palác princů

2014 – MK Habartov – Četnické humoresky

2015 – MK Kraslice – Život v Krušnohoří

2016 – MK Nová Role – Meziplanetární kongres

2017 – MK Nejdek – Setkání národů

2018 – MK Sokolov + OK Lomnice – 100. výročí založení Československa

2019 – MK Horní Slavkov – Hornictví

2019 – HORNÍ SLAVKOV - HORNICTVÍ

 

V sobotu 25. května 2019 se v Horním Slavkově konala soutěž družstev dětských knihoven regionu HRY BEZ HRANIC aneb KNIHOVNÍCI DĚTEM. Organizátory letošního -  13. ročníku soutěže byla Městská knihovna Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Tématem letošního ročníku her bylo hornictví.

Tato akce  se koná již od roku 2007 a jejím cílem je podpořit čtenářství a rozšířit znalosti dětí a také propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji.

 

V 9.00 hry na náměstí zahájila Mgr. Soňa Kvasničková (ředitelka Městského kulturního střediska) a starosta města Alexandr Terek.

Soutěžních stanovišť bylo 11 a 14 družstev na nich plnilo rozličné úkoly na téma hornictví, historie města Horní Slavkov a okolí (skládání městského znaku, práce s pověstí o zazděném vozkovi, poznávání nerostů, poznávání flory a fauny Slavkovského lesa a spousta dalších), svá těla si děti protáhly na stanovišti CHKO SLAVKOVSKÝ LES a Z HORNÍHO SLAVKOVA DO ČÍNY – historie výroby porcelánu). Po skončení soutěžního klání se všichni přesunuli na oběd a pak následoval doprovodný program – vyrábění záložek do knihy a krátký film v kině v MKS H. Slavkova.

Mezitím jsme sečetli všechny body a připravili předání cen. A jak to vlastně všechno dopadlo?

Nejprve byly předány ceny za nejlepší rozcvičku a prezentaci družstva, které hodnotili sami soutěžící mezi sebou. Nejvíce se líbila prezentace družstva Obecní knihovny Dalovice.

V hlavním soutěžním klání se na prvních místech umístila družstva:

 1. místo – Městská knihovna Horní Slavkov
 2. místo – Městská knihovna Sokolov
 3. místo – Městská knihovna Mariánské Lázně

2022 Dalovice - Stromy a my ...

Hlavním pořadatelem 14. ročníku, který se konal 14. 5. 2022 a jehož téma bylo STROMY A MY…, byla Obecní knihovna Dalovice spolu s Klubem dětských knihoven Karlovarského kraje.

V 9.30 hry zahájil Jiří Karas - starosta obce Dalovice, Mgr. Daniela Drobečková – ředitelka Městské knihovny Sokolov a Monika Slevinská – knihovnice Obecní knihovny Dalovice.

Poté následovala prezentace jednotlivých družstev, která byla také hodnocena (děti sami vybíraly 3 prezentace, které se jim nejvíce líbily).

Hlavní soutěže se tentokrát se zúčastnila čtyřčlenná družstva tvořená čtenáři těchto knihoven: OK Dalovice, MK Cheb, MK Chodov, MK Kraslice, OK Lomnice, MK Mariánské Lázně, MK Nejdek, MK Nová Role, MK Nové Sedlo a MK Sokolov.

Knihovníci se podíleli na přípravě jednotlivých soutěžních stanovišť:
Pověst o zkamenělém rytíři, Báseň o stromech, Odhad obvodu dubu, Historie obce, Kresba stromu – výtvarný úkol, Poznávačka stromů spojená s pohybem, Záchrana knih při požáru – akční štafeta s vyřazenými knihami, Příběhy
o stromech, Poznávačka – předměty související se stromy a dřevem a Sbírání plodů.

Po skončení soutěžního klání na všechny čekal zasloužený oběd v místní škole
a pak následoval doprovodný program – Cirkus Céres.

Po sečtení bodů za prezentaci se na 1. místě umístilo družstvo MK Nové Sedlo, na 2. místě družstvo OK Dalovice a na 3. místě MK Mariánské Lázně.

V hlavním soutěžním klání se na prvních místech umístila družstva:

 1. místo - Městská knihovna Mariánské Lázně
 2. místo - Obecní knihovna Lomnice
 3. místo – Městská knihovna Sokolov
 KDE KONČÍ SVĚT

Projekt vznikl už v roce 2000 a v posledních letech je koncipován jako bienále. Jeho smyslem je zastřešit stovky kulturně-vzdělávacích aktivit dětských oddělení veřejných knihoven, prezentovat je jako celek a dodat jim váhy, kterou si právem zaslouží. Sdílet nápady mezi knihovnami a vzájemně se inspirovat. Rozvíjet čtenářství u dětí tak, aby pocítily, že v jejich místní knihovně svět nekončí, že malé je součástí velkého.  Formy uplatněné v projektu mohou být různé a formálně jsou děleny do čtyř kategorií – na oblast dětského čtenářství, oblast tvůrčího psaní, oblast výtvarnou a oblast literárně-dramatickou. Podstatným svorníkem každého ročníku je společné celostátní téma.  První rok je vždy věnován přímé práci s dětskými čtenáři v místech. Na jaře následujícího roku pak mohou probíhat regionální přehlídky toho nejlepšího, co v rámci projektu v knihovnách vzniklo. U příležitosti Mezinárodního dne dětí, tedy kolem 1. června, projekt vždy vrcholí slavnostním setkáním nejaktivnějších dětí s knihovníky, spisovateli a interprety literárních děl, obvykle v Praze. Hlavním obsahem této slavnosti je pasování na rytíře řádu Krásného slova. Pasováno bývá jedno vybrané dítě z každého regionu (celkem max. 15 dětí), jeden spisovatel knih pro děti, jeden interpret a jeden knihovník. Součástí bývá též např. kulturní vystoupení, vzájemná výměna dárků mezi dětmi apod.

Nejvýznamnějším počinem našeho regionálního KDK bylo pasování osmiletého Františka Jirky ze Sokolova na Rytíře krásného slova.

Delegace dětských čtenářů z knihoven Karlovarského kraje se zúčastnila slavnostního ukončení 10. ročníku projektu s názvem „Kde končí svět 2015 -2016“ - Jak je to s králem?

Setkání dětských čtenářů z celé ČR a „jejich“ knihovníků se uskutečnilo 1. června 2016 v Konírně Nostického paláce na Pražském hradě pod záštitou 1. dámy ČR paní Ivany Zemanové. Slavnostně tak vyvrcholil dvouletý projekt Klubu dětských knihoven (odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Během ceremonie byly uděleny významné řády „Rytíř krásného slova“ vítězům literární části soutěže v jednotlivých regionech a dále osobnostem českého kulturního života, herečce ND paní Taťjaně Medvecké a spisovatelce Daniele Fischerové.

Za Karlovarský kraj převzal řád „Rytíř krásného slova“ František Jirka ze Sokolova, který vyhrál v našem regionu literární část soutěže svou působivou reportáží ze středověkého rytířského turnaje na hradě Loket. Součástí slavnostního setkání byla také komentovaná prohlídka Pražského hradu. Podle ohlasů účastníků byla celá akce nezapomenutelným zážitkem, a proto ještě jednou děkujeme organizátorům (KDK) za veškerou péči a dárky, které zde děti dostaly.

 

 KNIHOVNÍCI SOBĚ
Seminář pro knihovníky dětských oddělení veřejných knihoven.

Projekt vznikl v roce 2015 a jeho záměrem je prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými knihovnami, výměna informací a také inspirace při pořádání akcí pro děti a mládež.

2015 – LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V listopadu 2015 se podařilo úspěšně realizovat 1. ročník semináře pro dětské knihovníky s názvem Knihovníci sobě. Byl zaměřen na lekce informačního vzdělávání pro žáky 2. stupně základních škol.
V teoretické části byly představeny výsledky průzkumu stavu informačního vzdělávání v našem kraji
z roku 2014. Úvodní přednáška zahrnovala teoretická východiska k problematice informačního vzdělávání. Dále byly představeny databáze a další zdroje, v nichž lze hledat inspiraci. V praktické části bylo formou workshopu prezentováno sedm modelových lekcí informačního vzdělávání. Účastníci si lekce vyzkoušeli na „vlastní kůži“ a získali cenné metodické rady. Lektory jednotlivých workshopů byli tři členové KDK KV (z Městské knihovny Chodov, Městské knihovny Loket a Obecní knihovny Královské Poříčí) a dvě knihovnice z jiných krajů (Jana Hrbková z Městské knihovny Louny
a Edita Vaníčková-Makosová z knihovny Gymnázia Příbram). Semináře se účastnilo 46 knihovnic oddělení pro děti z Karlovarského kraje a celá akce byla hodnocena jako přínosná a potřebná

 

2016 – DLOUHODOBÉ I KRÁTKODOBÉ PROJEKTY V ODDĚLENÍCH PRO DĚTI

2. ročník se konal 23. listopadu 2016 a byl zaměřen na dlouhodobé i krátkodobé projekty v oddělení pro děti. V dopolední části semináře byly prezentovány společné projekty KDK KV (Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem, Nekoktám, čtu!, Kde končí svět), dále pak přihlášené příspěvky jednotlivých knihoven. Krajská knihovna Karlovy Vary představila zkušenost s příměstským táborem, Městská knihovna Ostrov prezentovala soutěž s využitím moderních informačních technologií IQ Race , Obecní knihovna Královské Poříčí a Městská knihovna Karlovy Vary zkušenosti s projektem Výměnné knihovnice, Městská knihovna Loket představila své projekty Vstup do Librínie jen s pasem! a Knížka pro prvňáčka jinak. Jako hosté vystoupili se svými příspěvky Tomáš Pipota z Městské knihovny Dobříš a Vladimír Kraft z Městské knihovny Litvínov. V odpolední části semináře měli účastníci možnost formou „kulatých stolů“ komunikovat s tvůrci jednotlivých projektů. Diskuse byla věnována zkušenostem, úskalím, metodikám i rozpočtům. Ohlasy 48 účastníků semináře na tento ročník jsou opět velmi pozitivní. Jako přínosná byla zmíněna možnost vidět práci druhých, získat tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

 2018 – SPOLUPRÁCE

1. 2018 se podařilo úspěšně realizovat 3. ročník semináře pro dětské knihovníky s názvem Knihovníci sobě, tentokrát zaměřený na téma Spolupráce. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (Městská knihovna Sokolov, Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Loket, Městská knihovna Cheb). Setkali jsme se s distributory stolních her (zástupci firem Mindok a Piatnik). V odpolední části jsme si vyzkoušeli metodiku práce s pracovními listy nakladatelství Thovt, které nám představila přímo jejich autorka, Ing. Radana Sedláčková. Zajímavý byl i její příspěvek k motivačním hrám, které toto nakladatelství nabízí.


2019 – DÍLNY ČTENÍ V TEORII I PRAXI – OD PŘEDČTENÁŘŮ PO MATURANTY

4. ročník se konal 8. 11. 2019 a byl zaměřen na čtenářské dílny.
Program:

Mgr. Lucie Procházková (MK Horní Slavkov) - Metody kritického myšlení použité při rozvoji čtenářské gramotnosti pro děti 1. stupně ZŠ

Ema Reismüllerová (MK Sokolov) – Sladký jako… / příspěvek o lekci pro předškolní děti

Bc. Edita Vaníčková Makosová (Centrum pro školní knihovny) – Jak pomoci maturantům? / ukázka lekce zaměřená na vybraná díla literatury pro maturanty s metodickými vstupy

Bc. Klára Rozsypalová (Knihovnice na cestách) – Tajemství truhly neboli Mixle v pixle / ukázka lekce zaměřená na zajímavé knižní tituly pro děti 9 – 12 let s metodickými vstupy

Nová škola, o.p.s

Lektorky: Mgr. Tereza Nakládalová

Mgr. Lucie Vrtalová

Dopolední teoreticko-praktický blok (celkem 3 hod.) – pro všechny účastníky najednou

 • První polovina – teoretický vstup – Tereza Nakládalová
 • Druhá polovina – teoreticko-praktický vstup – Tereza Nakládalová, Lucie Vrtalová

Odpolední blok workshopů – účastníci rozděleni do jednotlivých dílen dle zájmu a limitů v počtu účastníků na 1 dílnu 

 • Mgr. Tereza Nakládalová – Učíme se příběhem: ukázková lekce programu, který realizuje výuku literatury v knihovnách; zaměřeno na postavu a její zrod z textu; lekce je určena pro 5. ročník
 • Mgr. Lucie Vrtalová – Čtenářské lekce s výtvarným akcentem: ukázka knih, které nesou potenciál pro tvorbu kreativních čtenářsko-výtvarných lekcí; ochutnávka práce s nimi.

2021 - Setkání klubu dětských knihoven

 

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje pořádal 10. 9. 2021 5. ročník semináře nejen pro knihovnice a knihovníky oddělení pro děti a mládež „Knihovníci sobě“. Tento ročník semináře měl podnázev: Scifi, fantasy
a komiks v knihovnách.

Nabídka přednášek byla bohatá.

Seminář zahájil Ondřej Douša zajímavou přednáškou „Jak technika umí oživit sci-fi a fantasy? Následovala poutavá přednáška spisovatelky Kláry Smolíkové „Komiksem ke čtenářství“. Přišla mezi nás knihovníky s mnoha nápady a zajímavými podněty, jak děti seznámit s komiksem, jak je naučit tvořit vlastní komiks. Nechala nás nahlédnout do základních pravidel komiksu, vysvětlila nám co je komiksová abeceda a jaké jsou další vyjadřovací prvky komiksu. Přiblížila možnosti, jak pomocí komiksu podchytit začínající čtenáře a také žáky čtenářsky slabé.

Po krátké přestávce jsme si užili poutavé povídání Míly Lince o tom, že „Sci-fi v knihovně není sci-fi. Seznámil nás se žánrem literární fantastiky, sci-fi, fantasy a hororem. Pohovořil o knížkách, ale také, jak v rámci fantastických žánrů zlepšit služby pro naše čtenáře.

Dále jsme si vyslechli příspěvky kolegyň z našich regionálních knihoven – z Městské knihovny Horní Slavkov příspěvek Pavlíny Kubečkové
o začínajícím Young Adult Clubu – knihy pro teenagery 10+. Z Městské knihovny Cheb to byl příspěvek „Komiks aneb Upovídané kreslení knihovnice Lenky Köningsmarkové a jako poslední vystoupila Ema Reismüllerová z Městské knihovny Sokolov se svým příspěvkem „BOOKCON v Sokolově“, kdy nás seznámila se zapojením knihovny do této celostátní akce a s jednotlivými aktivitami, které knihovna v rámci této akce pořádá.

Věříme, že kolegyně/kolegové knihovnice/knihovníci načerpali na semináři množství podnětných impulsů a nápadů, které využijí ve svých domovských knihovnách při své práci se čtenáři a návštěvníky.

 Seminář se konal za finanční podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Ministerstva kultury ČR a SKIPu Karlovarského kraje.


2022 - Knihovna blíž lidem

6. ročník semináře „Knihovníci sobě“ se konal dne 16. 9. 2022 se v Městské knihovně Sokolov.Téma letošního ročníku bylo Knihovna blíž lidem. Seminář jsme tentokrát zahájili blokem praktických ukázek z regionálních knihoven Karlovarského kraje. Využíti piktogramů pro lepší orientaci čtenářů v knihách přiblížila knihovnice z MK Sokolov – Ema Reismüllerová. Následoval příspěvek knihovnice KK K. Vary Martiny Plechové – Martina blíž knihovně, ve kterém nás seznámila s činností, kterou se snaží přiblížit knihovnu lidem – dětem a mládeži. Posledním regionálním příspěvkem byla prezentace Kamily Nováčkové z MK Ostrov na téma Členění a značení beletrie podle žánrů, značení pomocí piktogramů a barevných puntíků. Dopolední blok uzavřela Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze přednáškou Knihovna pro lidi. A lidi pro knihovnu. Nastínila, jak hledat cesty, jak z knihovny udělat platnou součást života obce a místo, které lidé potřebují. Po přestávce seminář pokračoval poutavým povídáním Radany Sedláčkové z nakladatelství Thot, která se zaměřila na práci s dětským kolektivem včetně různých metod a postupů; na potřeby současného vzdělávání a možné spolupráce škol s knihovnami; na vytváření programů pro děti, ukázky konkrétních programů a představení možné spolupráce knihoven a nakl. Thovt. Na závěr vystoupila Martina Košanová z Národní knihovny Praha s přednáškou na téma Udržitelnost jako téma knihoven a Práce s jednotným vizuálním stylem.

6. ročník semináře „Knihovníci sobě“ se konal dne 16. 9. 2022 se v Městské knihovně Sokolov.Téma letošního ročníku bylo Knihovna blíž lidem. Seminář jsme tentokrát zahájili blokem praktických ukázek z regionálních knihoven Karlovarského kraje. Využíti piktogramů pro lepší orientaci čtenářů v knihách přiblížila knihovnice z MK Sokolov – Ema Reismüllerová. Následoval příspěvek knihovnice KK K. Vary Martiny Plechové – Martina blíž knihovně, ve kterém nás seznámila s činností, kterou se snaží přiblížit knihovnu lidem – dětem a mládeži. Posledním regionálním příspěvkem byla prezentace Kamily Nováčkové z MK Ostrov na téma Členění a značení beletrie podle žánrů, značení pomocí piktogramů a barevných puntíků. Dopolední blok uzavřela Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze přednáškou Knihovna pro lidi. A lidi pro knihovnu. Nastínila, jak hledat cesty, jak z knihovny udělat platnou součást života obce a místo, které lidé potřebují. Po přestávce seminář pokračoval poutavým povídáním Radany Sedláčkové z nakladatelství Thot, která se zaměřila na práci s dětským kolektivem včetně různých metod a postupů; na potřeby současného vzdělávání a možné spolupráce škol s knihovnami; na vytváření programů pro děti, ukázky konkrétních programů a představení možné spolupráce knihoven a nakl. Thovt. Na závěr vystoupila Martina Košanová z Národní knihovny Praha s přednáškou na téma Udržitelnost jako téma knihoven a Práce s jednotným vizuálním stylem.

Seminář se konal za finanční podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Ministerstva kultury ČR a SKIP Karlovarského kraje.

 

NEKOKTÁM, ČTU!

Čtenářská soutěž Nekoktám, čtu! je projektem KDK KK od roku 2015. Čtenářské soutěžní klání je určeno pro žáky 4. – 5. tříd základních škol. Úkolem každého soutěžícího je, před čtyřčlennou porotou (složenou z knihovníků a hostů z oblasti kultury a školství) a diváky přečíst vybraný text z knihy a následně odpovědět na otázky poroty ke čtenému textu. Porota poté vyhodnotí výkony soutěžících podle předem stanovených pravidel (např.: plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, porozumění textu…).

Všichni soutěžící krajského kola získávají zajímavé odměny, na předních místech také knihu
a tričko s logem soutěže.

Cílem projektu je propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce mezi knihovnami Karlovarského kraje a také mezi knihovnami a základním školami regionu. Dalším nemalým cílem projektu je rozvoj a podpora čtení a představení zajímavých titulů dětské literatury dětským čtenářům.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR.

Rok 2019
V roce 2019 se konal již 5. ročník a již tradičně nejdříve proběhla místní kola, jejichž vítězové se následně utkali v krajském kole, do kterého se zapojilo 17 knihoven a konalo se 15. 3. 2019 v Krajské knihovně v K. Varech.

Umístění :

Kategorie – žáci 4. tříd
1. místo          Městská knihovna Cheb
2. místo          Městská knihovna Kraslice
3. místo          Městská knihovna Sokolov

Kategorie – žáci 5. tříd
1. místo          Městská knihovna Cheb
2. místo          Městská knihovna Horní Slavkov
3. místo          Městská knihovna Karlovy Vary

 

Rok 2022

Dne 27. 5. 2022 se konalo v Krajské knihovně Karlovy Vary krajské kolo čtenářské soutěže Nekoktám, čtu. Soutěž pořádá Klub dětských knihoven Karlovarského kraje a koná se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a SKIPu ČR. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ. Letošní rok se soutěže účastnilo 13 knihoven regionu, celkem tedy 26 soutěžících a 8 porotců (v kategorii žáci 4.tříd: V. Kalný, M. Veselá, Mgr. L. Tereková, a J. Kindl; v kategorii žáci 5. tříd: M. Slevinská, D. Šoupová, J. Jabornická Remetová a Mgr. L. Žippaiová). Do krajského kola postoupili vítězové místních kol, která se v jednotlivých knihovnách konala v průběhu března – května.

Vítězové na prvních třech místech dostali diplom, medaili, tričko s logem soutěže. Malou odměnu si odvezli všichni soutěžící.

A jak vlastně letošní ročník soutěže dopadl?

Kategorie žáci 4. tříd ZŠ:

 1. místo Antonín Hnilička (MK Sokolov)
 2. místo Valerie Michálková (MK Cheb)
 3. místo Zuzana Šihovcová (MK Březová)
 4. místo Adam Vitouš (MK Horní Slavkov)

 

Kategorie žáci 5. tříd ZŠ:

 1. místo Jan Urbánek (MK Horní Slavkov)
 2. místo Matěj Hradský (MK Březová)
 3. místo Nikol Kuchtová (MK Nová Role)
 4. místo Adéla Bortlíková (MK Františkovy Lázně)

Děkujeme všem soutěžícím za účast, knihovnicím a knihovníkovi za doprovod a psychickou podporu dětí, porotě za odvedenou nelehkou práci při rozhodování.

Všichni se jistě těšíme na rok 2023 a již 7. ročník soutěže.